ارتباطاتسخنرانی و فن بیانمقالات

ﺗﺄﺛﻴﺮ فوق العاده ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم در هنگام سخنرانی

 به نام نامی دوست           که هرچه نیکوست از اوست

ﺗﺄﺛﻴﺮ فوق العاده ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم در هنگام سخنرانی

     نحوه ارایه در سخنرانی از خود موضوع با اهمیت تر است. شاید شما هم افراد زیادی را سراغ دارید که علارغم اینکه از داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، اﻣﺎ ﭼﻮن در ﻓﻦ ﺳﺨﻨﻮری ،توانایی کافی ندارند،مطالب را طوری بیان می کنند که تاثیر لازم را در دیگران بر جای نمی گذارند. و برعکس این هم صادق است، سخنرانان ماهری که ﺣﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻴﺎن میﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آن را ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻳﻒ ﻫﻨﺮی درآﻣﻴﺰﻧﺪ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮی عمیق ﺑﺮﺟﺎی میﮔﺬارند. در ادامه به هفت تا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻬﻢ در ﺳﺨﻨﻮری اشاره خواهیم کرد که ﺑﻪ ﺷﻤﺎ کمک خواهد کرد شما هم همانند آن سخنوران ماهر رفتار نمایید.

  • تصویر سازی از کلمات:

    ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ذﻫﻨﻲ ﺧﻮد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت، ﺗﺼﺎوﻳﺮی را در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰیﻛﻨﻴﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮید ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاس شخص را ﻧﻴﺰ، تحریک کند و ﺻﺪاﻫﺎ و ﻳﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻳﮕﺮ را در ﻓﺮد ﺗﺪاﻋﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ “ﻣﺎرک ﺗﻮاﻳﻦ” را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮی در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﻤﻲ ﻛﻨﺪ؟

ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ، اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻄﺮ ﺧﻮش ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺮ ﺗﻪ ﻛﻔﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﮕﺪﻣﺎﻟﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ.

  • تصویری سخنرانی کنید!

    ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن یک مطلب، ﻓﻘﻂ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ آن را می تونیم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ بسپاریم، وﻟﻲ اﮔﺮ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﻢ در آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﻲ درﺻﺪ آن را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﻮاﻫﻴﻢ آورد. ﺣﺎل اﮔﺮ از ﻫﺮدو ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻳﻜﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

  !!!    ۴۵% =۳۰+۱۵

   اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻓﻘﻂ ﻳﺎزده درﺻﺪ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ در

درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ از ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻣﺪد ﺑﮕﻴﺮی و ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﻮان ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺧﺎﻟﺖ دﻫﻴﺪ، ارﺗﺒﺎﻃﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﻳﺪ.

۳-ارایه مطالب به همراه نمایش قسمتی از کار

ﮔﺎﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ سخنران ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ و ﺗﻔﻬﻴﻢ آﻧﻬﺎ از ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎی زﻧﺪه و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻃﺮز ﻛﺎر ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺘﺮ در ﻋﻤﻖ ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻧﻬﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد.

۴-آمیختن مثالها با حکایت و داستان

سخنران باید نکته مهمی را رعایت کند : اﻃﻼﻋﺎت، ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن از ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ داﺳﺘﺎن، ﺑﺮای ﺑﻪ ﻳﺎد آوردن آن در سخنرانی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.

۵- مطالب تا حد امکان ساده و قابل فهم باشد.

ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺳﺒﻚ ﺗﻜﻠﻢ ﺧﺎﺻﻲ دارد. ﮔﻮﻳﻨﺪه در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﺮد را ﺑﺴﻨﺠﺪ و در ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺮوی درک و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ، و ﺷﺨﺼﻴﺖ وی ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ و از ﻫﻤﺎن واژه ﻫﺎ و ﻫﻤﺎن ﺳﺒﻚ ﺗﻜﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﭘﻴﺎم را ﺳﺎده ﺗﺮ درک ﻛﻨﺪ.

۶-مطابق ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﻜﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ذهنی مخاطبان حرف بزنید.

ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرز ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺣﻲ اﻓﺮاد و ﺗﻘﻠﻴﺪ از آن اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزﻳﺪ، ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را بکار می برند. آﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﻛﻠﻤﺎت و ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻟﺤﻦ ﺻﺪا، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻬﺮه، ﺣﺎﻻت و ﺣﺮﻛﺎت ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﻜﺮ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ذﻫﻨﻴﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﻦ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻋﺼﺒﻲ ﻛﻼﻣﻲ( ان.ال.ﭘﻲ ) ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

۷- استفاده از نام افراد

ﻧﺎم ﺷﺨﺺ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن آوردن آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ در ﺣﺴﻦ رواﺑﻂ دارد. “ دﻳﻞ ﻛﺎرﻧﮕﻲ ” ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﻧﺎم ﻫﺮﻛﺲ دﻟﭙﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ آواﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش او ﻣﻲ ﺧﻮرد. وﻗﺘﻲ اﻓﺮاد را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻄﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﺧﻮد و ﭘﻴﺎم ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻋﺘﺪال را در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺣﻔﻆ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آدم زﺑﺎن ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻗﺼﺪ ﻓﺮﻳﻔﺘﻦ آﻧﻬﺎ را دارﻳﺪ.

 

 آرزوی موفقیت و سربلندی

پارسا عبدالله پور

 

عبداله پور دی۹۵

 

نمایش بیشتر

پارسا عبداله پور

من پارسا عبداله پور، نویسنده و مدرس سخنرانی و مهارتهای ارتباطی، کمک می کنم افراد موفق جامعه با جذابیت در بیان و افزایش مهارتهای سخنرانی و ارتباطی، جایگاه اجتماعی و مالی خود را ارتقا دهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا